Глобална академия 2020

В периода 23 – 25 октомври 2020 г. Младежко евро-атлантическо дружество, с подкрепата на Посолството на САЩ в България, организира Глобална академия 2020 – тридневен семинар, имащ за цел да инициира дебат и обмен на мнения по съвременни глобални проблеми. Събитието се състоя в Хотел „Банкя Палас“, гр. Банкя.

Глобална академия 2020 събра на едно място двадесет и петима български студенти и млади професионалист на възраст между 20 и 30 години. Участниците в семинара бяха избрани въз основа на автобиографии и мотивационни писма. На одобрените кандидати бе предоставена възможността да вземат участие в лекции и дискусии с представители на държавни институции, неправителствени организации, медии и експерти на свободна практика, с цел да обсъдят текущите предизвикателства и опасения пред съвременните общества.

С навлизането в ново десетилетие и пандемията от COVID-19 възникват въпроси как е най-добре държавите да изразходват нарастващите си ресурси, за какви заплахи и предизвикателства трябва да се подготвят и какви нови технологии ще са необходими за противодействие на настоящите и бъдещите заплахи за сигурността. Глобална академия 2020 се фокусира върху тези конкретни проблеми, стремейки си да генерира свежи идеи и решения, които впоследствие да бъдат разпространени сред широката общественост и да насърчат диалог сред младото поколение.

Темите, които бяха обсъдени по време на академията, включиха: Системата на ООН: адаптира ли се мултилатерализмът към новите глобални предизвикателства; Пътят на един млад професионалист в ООН; Сътрудничеството между НАТО и ЕС: гарантиране на мира и сигурността в Европа; Трансатлантическата връзка след пандемията от COVID-19; Тероризъм и биосигурсност; Жените в сигурността: равнопоставеност на половете 20 години след Резолюция 1325 (2000) на Съвета за сигурност на ООН; Неконвенционални заплахи за сигурността: трансформация на военните способности; Хибридна война; Климатична сигурност: стратегически отражения на Европейската зелена сделка; Инициатива „Три морета“: евроатлантически стратегически проект. Семинарът включи и Обучение по дипломатически протокол и етикет.

Младежки посланици на НАТО

През 2018 г. Младежко евро-атлантическо дружество (МЕАД) и Атлантическият клуб в България (АКБ), с подкрепата на Дирекция „Публична дипломация“ на НАТО, стартираха проект „Младежки посланици на НАТО“, посветен на кампанията на Алианса #WeAreNATO. Проектът беше посветен на кампанията на НАТО #WeAreNATO  и имаше следните цели:

 • да повиши информиранотта на младите хора относно ролята на НАТО и неговата дейност;
 • да осигури политиките на Алианса;
 • да запознае младежите с националните приоритети на България в областта на външната политика и нейният принос в системата за колективна сигурност и отбрана.

Проектът включваше създаването на три образователни видеа в периода юли – септември 2018 г. и организирането на 20 обучения на ученици в няколко града из страната в периода септември – октомври 2018 г.:  София, Велико Търново, Видин, Пловдив, Пазарджик и Варна.

Темите на видеоклиповете бяха избрани така, че да допринесат за повишаване на осведомеността и разбирането на НАТО и неговата роля в глобалната сигурност и за изграждане на подкрепа за колективната отбрана (член 5 от Вашингтонския договор). Видеоклиповете бяха разпространени чрез каналите на социалните медии (Facebook, Twitter, Youtube) на МЕАД и АКБ, както и чрез националните телевизионни оператори.

Целевите групи на обученията бяха не само младите хора като цяло, но и тези, които представляват малцинствени групи. Обученията включваха въвеждането на концепцията за обща отбрана, ролята на НАТО като защитник на своите граждани, ролята на България в общата политика в областта на отбраната и нейния принос към Алианса. Младежите бяха обучени как да разпространяват своите мнения по каузите, които ги интересуват – с помощта на рекламни и творчески инструменти, като например видео или дизайн, или организиране на кампания в социалните медии. По този начин им бяха представени умения, които биха им били полезни в бъдеще, за да могат активно да участват в гражданския диалог – в рамките на собствените си общности, но и на национално ниво. В края на всяко обучение участниците попълваха кратък формуляр за обратна връзка за това как знанията и разбирането им за НАТО се бяха увеличили и какво се беше променило в начина, по който възприемаха ролята на Алианса и членството на България в НАТО. Впоследствие тази обратна връзка беше използвана за оценка на резултатите от обученията и за целите на коригиране и подобряване на методологията за предстоящите обучения в рамките на проекта.

Като продължение на обученията младите хора изпробваха новите си знания и умения, като създадоха свои собствени проекти, обясняващи ролята на Алианса от своя гледна точка. Финалната фаза на проекта включваше провеждането на конкурс, базиран на видео, есе или дизайн на тема „Какъв би бил светът без НАТО?“. Специално жури подбра 29 от най-впечатляващите творби, а авторите им бяха избрани за първите „Младежки посланици на НАТО“, които да разпространят своите знания и разбиране за Алианса сред своите връстници.

През февруари 2020 г. МЕАД и АКБ стартираха второ издание на проекта за младежките посланици. Новата програма  започнa с общонационално състезание, състоящо се от два кръга (мотивационно писмо и интервю). В края на процеса беше направен подбор от 15 млади лидери, които станаха следващите младежки посланици на НАТО. Впоследствие младежките посланици ще организират 8 местни срещи с млади хора в екипи по двама, като инициират интерактивни дискусии за важността на членството на България в НАТО и мисията и ролята на Алианса. Те ще посетят и щаб квартирата на НАТО в Брюксел, с цел знанията и впечатленията им от Алианса да бъдат задълбочени.

Лятно училище на НАТО

През 2014 г. Младежко евро-атлантическо дружество (МЕАД) организира първото Лятно училище на НАТО в България, което впоследствие ще бъде развито в дългосрочен проект. Всяка година от 2014 – 2019 г. МЕАД събира 25 – 30 младежи с интерес към международните отношения, националната и международната сигурност и отбрана в Смолян, България, през първата седмица на юни. Цел на международния семинар е обсъждане на настоящите предизвикателства и проблеми пред НАТО. За тази цел Лятното училище събира представители на държавни институции, университети, неправителствени организации и медии, както и експерти на свободна практика, работещи в областта на международните проблеми и предотвратяването на нетрадиционни заплахи за сигурността. По този начин Лятното училище предоставя възможност за теоретичен дебат и обмен на мнения, както и за намиране на практически решения, които след това могат да бъдат разглеждани от командните структури на НАТО и неговите страни членки в контекста на бъдещото развитие на организацията.

Сред темите, които досега са били разглеждани по време на летните училища на НАТО, са защитата срещу неконвенционални заплахи за сигурността, необходимостта от военна трансформация и реформи (включително в областта на науката), киберсигурност, хибридна война, борба с тероризма, морскa сигурност, ролята на жените в мира и сигурността, сътрудничеството между НАТО и ЕС, въздействието на Брекзит и отношенията между НАТО и Русия. Дейностите, които биват включени в Лятното училище, обогатяват знанията на участниците за НАТО, глобалните проблеми, пред които се намира Алиансът, и как  организията възнамерява да се бори с тях. Методите на обучение включват лекции, семинари и обмен на информация чрез неформални срещи между участниците. Целевото въздействие на семинара е да увеличи обществената подкрепа за НАТО чрез увеличаване на знанията, осведомеността и разбирането на НАТО, неговите ценности и дългогодишна роля в защитата на глобалната сигурност. Проектът има за цел да създаде съдържание, което може да бъде широко споделяно в рамките на и извън традиционните мрежи на НАТО и НПО, и да представи визия за НАТО, с която гражданите се свързват на лично ниво чрез споделяне на лични истории и която благоприятства иновативните и нетрадиционни подходи към сигурността.

Сред по-конкретните цели на проекта са:

 • да насърчи евроатлантическите ценности сред младежта;
 • да запознае младите хора с международните отношения и сигурност, сферата на дейност, партньорства и приоритети на НАТО;
 • да очертае и провокора диалог за ролята на НАТО на международната арена;
 • да стимулира и вдъхнови участниците да направят ретроспекция на влиянието на НАТО върху техните страни и самите тях;
 • да предложи идеи във връзка с някои от новите предизвикателства, пред които е изправен Алиансът;
 • да спомогне за създаването на платформа, от която младите хора да изразят своя глас и да споделят своите идеи за по-добро бъдеще за следващите поколения;
 • да насърчи активното участие на България в рамките на евроатлантическите политически, икономически и отбранителни институции.

Информацията за Лятното училище се разпространява чрез покана, изпратена до Младежката асоциация на Атлантическия договор (YATA), на която МЕАД е член, и чрез разпространение от YATA сред националните организации, които са нейни членове. Поканата за семинара бива публикувана и на уеб страниците на МЕАД и АКБ, както и на техните страници в социалните мрежи (Facebook, Twitter и др.). Участниците биват избирани въз основа на техните автобиографии и мотивационни писма.

НАТО и следващото поколение

През 2019 г. Младежкото евро-атлантическо дружество (МЕАД) – проведе 7-месечен проект, състоящ се от няколко вида дейности, насочени към увеличаване на обществената подкрепа за НАТО. Целевите групи на проекта, наречен „НАТО и следващото поколение“, включваха поколението-наследници (15 – 30 годишни млади хора от големи и малки градове, включително по-слабо икономически развити райони) и неспециализираната аудитория (широката общественост, журналисти и други лица, отговорни за формирането на общественото мнение).

Проектът имаше за цел:

 • увеличаване на знанията, осведомеността и разбирането за ролята на НАТО и България в Алианса;
 • оформяне на равносметка за 7-те десетилетия на трансатлантическото сътрудничество в НАТО, 15-годишното членство на България в НАТО и незаменимата роля на НАТО в насърчаването на мира и гаранцията за свобода и национална сигурност;
 • доближаване на знанията за НАТО до ежедневието на гражданите (чрез демонстриране на това как усилията, полагани за защитата на техните държави и опазването на мира, оказват влияние върху нашето ежедневието);
 • изобразявяне на НАТО като Алианс за 21 век, касаещ всяко поколение.

Събитията, част от проекта, имаха за цел да отразят 70-ата годишнина на НАТО и 15-ата годишнина от членството на България в НАТО. Те включваха:

 • публична прожекция на трите видеоклипа, посветени на НАТО, създадени като част от проекта „Младежки посланици на НАТО“ през 2018 г.;
 • Симулация НАТО;
 • 14 местни срещи с младежките посланици на НАТО.

Публични прожекции

На 4 април 2019 г., по повод подписването на Вашингтонския договор и присъединяването на България към НАТО, МЕАД и Атлантическият клуб в България (АКБ) организира публична прожекция на трите видеоклипа, посветени на НАТО, създадени като част от проекта „Младежки посланици на НАТО“ през 2018 г.: „70 години #WeAreNATO“; „70 години мир в Европа“; и „Съединението прави силата“.  Събитието, което се проведе в София, събра общност от журналисти, ръководители и представители на гражданското общество, с цел да насърчи неформалната комуникация между лидери в собствената си област, които след това да умножат посланието за „важността на членството на България в НАТО”и „ползите от НАТО за сигурността на нейните държави-членки ”.


Симулация НАТО

На 20 април 2019 г. в София МЕАД организира симулация на НАТО във Военна академия „Георги С. Раковски“ в София. Целта на събитието беше да събере на едно място цивилни и военни студенти, които да участват в симулация на процеса на вземане на решения на Северноатлантическия съвет (NAC) в многоизмерна фиктивна, но реалистична международна кризисна ситуация, която да застрашава сигурността на Алианса. Симулационният сценарий включваше както вертикални, така и хоризонтални проблеми, включително регионални заплахи за сигурността, хибридни войни и проблеми, свързани с изменението на климата, с цел по-добре да бъда отразена сложността и непредсказуемостта на настоящата среда за сигурност. Сценарият включваше и фиктивни държави. Трийсетте участници изиграха ролята на постоянните представители (PERMREP) на държавите-членки на НАТО и членове на програмата „Партньорство за мир“. Един участник пое ролята на генералния секретар на НАТО. Всеки участник представи позицията на определена му страна по симулационния сценарий, след което последва дискусия между всички участници. Симулацията приключи с приемането на решение на Северноатлантическия съвет.


Местни срещи с младежките посланици на НАТО

През април и май 2019 г. МЕАД организира малки дискусии с младежките посланици на НАТО в техните местни общности. Младежките посланици са 29 млади хора от цяла България, избрани чрез национален конкурс, за да умножат разбирането за НАТО и ключовите послания за Алианса сред своите връстници. Младежките посланици бяха избрани като част от проект на АКБ през 2018 г. Дискусиите се проведоха по екипи, състоящи се от 2-ма младежки посланици на място, заедно с един член на екипа на Информационния център на НАТО, който да ги подкрепи в техните задачи). Младите посланици имаха гъвкавостта да избират своита аудитория и място на презентиране, като по този начин беше осигурено разнообразието на срещите, които се провеждаха в училищни класове или училищни клубове, местни клубове, младежки организации или младежки неформални групи. Дискусиите се проведоха в следните градове в България: София, Велико Търново, Варна, Ямбол, Бургас, Тутракан, Пазарджик, Кърджали, Сливен, Димитровград, Пещера, Пловдив, Карлово и Видин. Всяка среща имаше аудитория от 15 – 20 млади хора на възраст между 15 и 25 години, като по този начин беше достигнат окончателен брой от 430 – 500 млади хора, пряко засегнати от дейностите.